หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน ข้อความ
Baimon.30

หัวข้อ: รีไทร์
Post: วันที่ 17 มิถุนายน 2563 01:49:25
ตอบ

กำลังจะขึ้นปี3 เเต่ได้เกรดรวมทั้งหมด1.80จะโดนรีไทม์ไหม
admin


หัวข้อ:รีไทร์
Join: วันที่ 19 มิถุนายน 2563 16:27:14

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษานักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคที่ ๒ เเละเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
๒. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๓. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐
๔. ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเป็นครั้งที่ ๒
๕. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา
๖. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๗. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ได้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
๘. นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๙. นักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาทั้งนี้การนับภาคการศึกษาที่เรียนให้นับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือให้พักการศึกษาด้วย
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1