หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผู้เขียน ข้อความ
Qqqan

หัวข้อ: การได้รับเกียรตินิยม
Post: วันที่ 17 ตุลาคม 2562 21:20:51
ตอบ

ต้องมีเงื่อนไขใดบ้าง ได้c+ สามารถได้รับเกียรตินิยมไหม
admin


หัวข้อ:การได้รับเกียรตินิยม
Join: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 11:34:56

1. สอบได้รายวิชาเฉพาะด้าน ไม่ต่ำกว่า C  ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ ไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
2. สอบได้รายวิชาในหมวดวิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า C และอาจได้รับผลการประเมินบางรายวิชาในระดับคะแนน D ได้ไม่เกิน 
2 รายวิชา
3. ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
4.  ไม่เคยเรียนซ้ำเพื่อนับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อน
5. ได้ค่าระดับคะแนนสะสม 3.60 ขึ้นไปาำหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ 3.25 ขึ้นไป สำหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
     *** กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ในข้อ 1-4 ทั้งในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและในระดับปริญญตรี (ต่อเนื่อง)
6. เรียนจบภายในกำหนดเวลาไม่เกินจำนวนปีที่ระบุไว้ในหลักสูตร นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
7. นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะ
เวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1