หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)