หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

- อธิการบดี -

รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
อธิการบดี

 

โทรศัพท์
  อีเมล  preang@pnru.ac.th
__________________________________________________________
- รองอธิการบดี -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
รองอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
nattawadee@pnru.ac.th
__________________________________________________________
รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร
รองอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล jittrapha.k@pnru.ac.th
__________________________________________________________
  รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ มากุล
รองอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
อาจารย์วีระศักดิ์ บรรณาธรรม
รองอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
- ผู้ช่วยอธิการบดี -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
อาจารย์อุมาพร ยุวชิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จารุพินทุโสภณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สารสุข
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
- คณบดี -
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ
คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
อาจารย์ดิเรก พรสีมา
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
- ผู้อำนวยการ -
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ
ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
- ผู้อำนวยการกอง -  
นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร
รักษาการ ผู้อำนวยการกองกลาง
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
  นางสาวปิยะวดี หิริกมล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
นางจำปี บุดดา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
นายสมประสงค์ โชคลาภ
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
  อีเมล
- เลขานุการ -
นางสาวธนิการมย์ นาคชัย
หัวหน้างานอำนวยการและเลขานุการ
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
  นางสาวธนกมล ธาราวุฒิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
นางสาวเพ็ญพักตร์ เปรมสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________
  นางลภัสรดา นาคพริก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  อีเมล
__________________________________________________________