หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฉบับที่ 10

-