TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญ ผู้นำนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 7

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (193)

ประกาศ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (347)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 ที่ยื่นเรื่องในรอบแรก

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (523)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 ที่ยื่นเรื่องในรอบแรก : ระหว่าง...
ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาค การศึกษา 1/2559

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
กำหนดการอบรมก่อนโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (971)
กำหนดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา ป...
ขอเชิญร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย - เนปาล รุ่นที่ 7

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (254)
เกณฑ์พิจารณาและข้อกำหนดในการเข้าร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญฯ รุ่นที่ 7 ใบสมัครเข้าร่วมโครงก...
ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดให้บริการ ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (773)

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 3-4

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (327)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาค การศึกษา 2/2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ระเบียบและข้อปฏิบัติ การจัดโต๊ะหมู่บูชาและวางพระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งที่ทำได้และไม่ควรทำในช่วง 100 วัน

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-