TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 1/2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ตารางสอบนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอกู้ยืมเพื่อชำระค่าทำเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (959)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอกู้ยืมเพื่อชำระค่าทำเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนท...
ประกาศ สอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 57 รอบ 2

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ตารางสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 57

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE สำหรับการสอบปลายภาค 1/2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ. ปีการศึกษา 1/2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)ของ สำนักพิมพ์ Sage โดยมีเนื้อหาครอบคลุม สาขา บริหารธุรกิจ,นิเทศศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,จิตวิทยา และทางด้าน Social science ได้ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-