TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลขอสอบปลายภาครอบ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 2/2588

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 ภาคปกติ แยกตามหมู่เรียน และวัน /เวลา/สถานที่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคกศ.พบ.เสาร์ - อาทิตย์ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดวีดีทัศน์ เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ในหัวข้อ PNRU : Green University

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงวิชาการให้มีคุณภาพทุกระดับและทุกสาขาวิชา ในรอบที่ผลการดำเนินการใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลา 3 เดือน

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
กําหนดการจัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ e - Learning และ การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Pleacement Test)

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษา 3/2558

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพ และอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-