TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ สอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 57 รอบ 2

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ตารางสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 57

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE สำหรับการสอบปลายภาค 1/2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ. ปีการศึกษา 1/2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)ของ สำนักพิมพ์ Sage โดยมีเนื้อหาครอบคลุม สาขา บริหารธุรกิจ,นิเทศศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,จิตวิทยา และทางด้าน Social science ได้ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ฟรี!!

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (338)

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.พบ. ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติพระนครประเภท สมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษา 1/2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ สัมภาษณ์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในการดำเนินการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-