TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


KASALONG GAMES 2016 การแข่งขันกีฬากาสะลอง ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 21 ธันวาคม 2559

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (28)

ประกาศ ประกวดออกแบบโลโก้ประจำกองพัฒนานักศึกษา และประกวดออกแบบแฟ้มกระดาษของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมค่าย PNRU STEM CAMP ในวันที่ 6-7 ธ.ค. 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 | อ่าน (259)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญชวนนักเ...
โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อสำรวจบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (281)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา" ในวันที่ 21 พ.ย. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (129)

กำหนดการสอบธรรมศึกษา รายชื่อผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (1494)
กำหนดการสอบธรรมศึกษา รายชื่อผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้น...
กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศผลขอสอบปลายภาครอบ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 1/2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญเชียร์และส่งกำลังใจให้ตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (166)