TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 | อ่าน (240)
-
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (317)
ใบสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ใบสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโทชั้นเอก
ประกาศ จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องขอรับทุนขาดแคลนค่าเล่าเรียน ประเภทขอยืมและใช้คืน

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 | อ่าน (433)
- ประกาศ - แบบฟอร์มขอทุนขาดแคลนค่าเล่าเรียน  
ขอเชิญ อาจารย์และนักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล(Ebook) ของสำนักพิมพ์ Bookboon เหมาะกับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย มีมากกว่า 40 ภาษา เปิดใช้งานตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษา 2/2559

วันที่ 06 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 1/2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ตารางสอบนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอกู้ยืมเพื่อชำระค่าทำเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (954)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอกู้ยืมเพื่อชำระค่าทำเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนท...