TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรียกรายชื่อผู้สอบผ่านในลำดับสำรองประเภทโควตา เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี(ทดแทนผู้สละสิทธิ์) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ กำหนดชั่วโมงสอนสำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญชวนบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (242)

บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอน์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (278)
รายละเอียดการเข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนัก...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (523)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ประกาศ เร...
เปิดรับสมัคร ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (761)
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการ...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-