TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (1789)
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บ...
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (1162)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (908)

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลาการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการการอนามัยเจริญพันธุ์ (ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน) และบริการตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (285)

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา หัวหน้าหมู่เรียนและประธานชมรม เข้าร่วมประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารายงานตัวสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีที่มีชื่อในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 ม.ค. 2560

วันที่ 10 มกราคม 2560 | อ่าน (1033)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล...