TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศผลขอสอบปลายภาครอบ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 1/2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญเชียร์และส่งกำลังใจให้ตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (122)

ขอเชิญ ผู้นำนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 7

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (150)

ประกาศ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (285)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 ที่ยื่นเรื่องในรอบแรก

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (460)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 ที่ยื่นเรื่องในรอบแรก : ระหว่าง...
ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาค การศึกษา 1/2559

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
กำหนดการอบรมก่อนโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (923)
กำหนดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา ป...
ขอเชิญร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย - เนปาล รุ่นที่ 7

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (205)
เกณฑ์พิจารณาและข้อกำหนดในการเข้าร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญฯ รุ่นที่ 7 ใบสมัครเข้าร่วมโครงก...