TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กำหนดชั่วโมงสอนสำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 05 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญชวนบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (218)

บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอน์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (257)
รายละเอียดการเข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนัก...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (492)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ประกาศ เร...
เปิดรับสมัคร ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (720)
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการ...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ขอเชิญชวนเพื่อนๆนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงาน อาลัยปีเก่ารับขวัญปีใหม่คริสต์มาสสุขใจ อังกฤษ จีน ไทย ส่งใจสู่ราชัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-