TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา" ในวันที่ 21 พ.ย. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (102)

กำหนดการสอบธรรมศึกษา รายชื่อผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (1430)
กำหนดการสอบธรรมศึกษา รายชื่อผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้น...
กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศผลขอสอบปลายภาครอบ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 1/2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญเชียร์และส่งกำลังใจให้ตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (110)

ขอเชิญ ผู้นำนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 7

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (137)

ประกาศ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (263)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 ที่ยื่นเรื่องในรอบแรก

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (401)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 ที่ยื่นเรื่องในรอบแรก : ระหว่าง...
ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาค การศึกษา 1/2559

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-