TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 17 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลากำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลาเพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (3)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา(ทดแทนผู้สละสิทธิ์) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 30 มี.ค. 60

วันที่ 30 มีนาคม 2560 | อ่าน (4422)
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาว...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 มี.ค. 2560

วันที่ 01 มีนาคม 2560 | อ่าน (1063)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษา 3/2559

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-