TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมแปรขบวนเชิงสัญลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โครงการ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (349)

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

วันที่ 02 ธันวาคม 2559 | อ่าน (649)
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดคร...
ประกาศ รายชื่อ วัน – เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
KASALONG GAMES 2016 การแข่งขันกีฬากาสะลอง ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 21 ธันวาคม 2559

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (28)

ประกาศ ประกวดออกแบบโลโก้ประจำกองพัฒนานักศึกษา และประกวดออกแบบแฟ้มกระดาษของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมค่าย PNRU STEM CAMP ในวันที่ 6-7 ธ.ค. 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 | อ่าน (227)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญชวนนักเ...
โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อสำรวจบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (236)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา" ในวันที่ 21 พ.ย. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (106)

กำหนดการสอบธรรมศึกษา รายชื่อผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (1446)
กำหนดการสอบธรรมศึกษา รายชื่อผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้น...