TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา(ทดแทนผู้สละสิทธิ) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (204)
กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส...
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอน ซัพพลายส์ จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 850 เครื่อง

วันที่ 27 มีนาคม 2560 | อ่าน (58)
แจ้งเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์หลังสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ข...
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-