TH | EN
ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศ สมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และ ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 | อ่าน (4170)
กำหนดการการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตาฯ   ...
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. รุ่น 42 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ข้อเขียน/สัมภาษณ์/การปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทการสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสมัครคัดเลือก (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. รุ่น 41 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพ และอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559

วันที่ 06 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 19 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
-
วิทยาลัยนานาชาติพระนครเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 01 มีนาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) รุ่น 40 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 19 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
-