TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
กำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพ อบรมจริยธรรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ 02 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง การรับสมัคร การกำหนดคุณสมบัติ การดำเนินการ การออกเสียงและการตรวจนับคะแนน การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ เรื่อง กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 01 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการกลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ คณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (1474)
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเพื่อชำ...