TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญ นักศึกษา บุคลาการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการการอนามัยเจริญพันธุ์ (ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน) และบริการตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (254)

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา หัวหน้าหมู่เรียนและประธานชมรม เข้าร่วมประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารายงานตัวสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีที่มีชื่อในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 ม.ค. 2560

วันที่ 10 มกราคม 2560 | อ่าน (996)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล...
ประกาศ เรียกรายชื่อผู้สอบผ่านในลำดับสำรองประเภทโควตา เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี(ทดแทนผู้สละสิทธิ์) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ กำหนดชั่วโมงสอนสำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 05 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 05 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 05 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญชวนบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (209)

บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอน์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (244)
รายละเอียดการเข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนัก...