หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
4 กันยายน 2560 วันพระราชทานธงชาติไทยเนื่องในโอกาศครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 04 กันยายน 2560
Back
04 กันยายน 2560


4 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกองพัฒนักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษาภาคปกติ จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ และร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเนื่องในโอกาศครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ได้รับทราบและเห็นความสำคัญของวันที่ 28 กันยายน 2560 (ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ร.ต.ท.อุเทน บุญทับโถม และ ร.ต.ท.วีรภัทร สีเข้ม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และจัดกิจกรรมในครั้งนี้