TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)ของ สำนักพิมพ์ Sage โดยมีเนื้อหาครอบคลุม สาขา บริหารธุรกิจ,นิเทศศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,จิตวิทยา และทางด้าน Social science ได้ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ฟรี!!

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (364)

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.พบ. ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติพระนครประเภท สมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษา 1/2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ สัมภาษณ์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในการดำเนินการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศผลขอสอบปลายภาครอบ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 2/2588

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 ภาคปกติ แยกตามหมู่เรียน และวัน /เวลา/สถานที่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคกศ.พบ.เสาร์ - อาทิตย์ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-