TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 3/2558

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
 
บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 | อ่าน (2509)
รายละเอียดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission โปรแ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ. รุ่น 40

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (7156)
  ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 40 กำหนดการตรวจสุขภาพและปฐมนิเทศ ...
ประกาศ วัน-เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (16417)
ข้อแนะนำสำหรับการสอบข้อเขียน ตรวจสอบรายชื่อ (เฉพาะบุคคล) ตรวจสอบรายชื่อ (แยกตามสาขาวิชา)
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ด้วยวิธีจัดสรรโควตา (การแนะแนวหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
 
ศูนย์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เปิดให้บริการถ่ายรูปและจัดพิมพ์บัตรประจำบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (0)
 
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (1)
 
ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอน ภาคกศ.พบ. วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (0)