TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 | อ่าน (12)
-
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
กำหนดการตรวจสุขภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่นที่42

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เสนอรายชื่อหนังสือสื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (219)

พระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (214)

ประกาศ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 | อ่าน (272)
-
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (341)
ใบสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ใบสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโทชั้นเอก
ประกาศ จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องขอรับทุนขาดแคลนค่าเล่าเรียน ประเภทขอยืมและใช้คืน

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 | อ่าน (459)
- ประกาศ - แบบฟอร์มขอทุนขาดแคลนค่าเล่าเรียน  
ขอเชิญ อาจารย์และนักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล(Ebook) ของสำนักพิมพ์ Bookboon เหมาะกับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย มีมากกว่า 40 ภาษา เปิดใช้งานตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-