หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
8 มิถุนายน 2561 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามุสลิม ชั้นปีที่ 1 ณ ค่ายกรุงเทพวันวาน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Back
09 มิถุนายน 2561


8 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนคร จัดให้นักศึกษามุสลิมชั้นปีที่ 1 เข้าค่ายอบรมจริยธรรม ณ ค่ายกรุงเทพวันวาน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้