หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
6 มิถุนายน 2661 การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Back
07 มิถุนายน 2561


เมื่่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดกิจกรรม "รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น" โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานร่วมเดินรณรงค์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการฝึกหัดครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุฯ เพื่อเป็นการแสดงการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น