หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
26 พฤษภาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.พบ.ประจำปี 2561 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
Back
27 พฤษภาคม 2561


26 พฤษภาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.พบ.ประจำปี 2561 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ซึ่ง ผลการเลือกตั้ง ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 จ่าอากาศโทสุธรรม ฤทธิ์มนตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 จ่าอากาศโทชัชพล สงวนศรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์