หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
26 มกราคม 2561 โครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ผู้นำชุมชน
Back
02 กุมภาพันธ์ 2561


สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมอบรมการฝึกปฏิบัติการทำยาดมสมุนไพรส้มมือและยาหม่องเหลืองน้ำไพล เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร จิตรภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเผนแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน สถานี้ตำรวจนครบาลบางเขน สภาวัมนธรรมเขตบางเขน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่บางเขน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่บางเขน และลาดพร้าว รวมถึงนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการบูรณาการ งานด้านบริการสังคม และนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่ศึกษาเรียน ต่อไปในภายภาคหน้า