หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
1 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้เรื่องเครื่องบิน ณ วิทยาลัยนานาชาติ
Back
02 กุมภาพันธ์ 2561


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นอนุบาล ห้องพี่หมี (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้เรื่องเครื่องบิน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.พระนคร “PNRU Airlines “ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Project Approach เรื่อง เครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู ชั้นปีที่ 4 ในวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย โดยมี ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการสอนจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครของเรามีแหล่งเรียนรู้มากมายทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ....เด็กๆศูนย์สาธิตการบริบาล ฯ ตื่นเต้นและตั้งใจ สนใจ สนุกสนานกับการเรียนรู้ทั้งตั้งคำถาม ตอบคำถาม ทำกิจกรรมกับพี่ๆนักศึกษากันอย่างเต็มที่ มีวินัย อดทน และทำตามข้อตกลงกันเป็นอย่างดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ นักศึกษามีกำลังใจเตรียมการสอนและกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อีกเยอะ โดยกิจกรรมนี้ อาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตการบริบาลฯ ตามไปดูแลและร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
ขอขอบคุณคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจการบินที่จัดเตรียมกิจกรรมให้เด็กๆได้สนุกกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ออกแบบและจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในครั้งนี้
กิจกรรมนี้ประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กๆเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์จริงของนักศึกษาทั้งสองสาขาอีกด้วย นับเป็นความร่วมมือที่ดีของแต่ละหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย