หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
28 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช (อาคาร20)28 พฤศจิกายน 2560
Back
28 พฤศจิกายน 2560


28 พฤศจิกายน 2560 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ได้รับมอบหมายจาก กองทัพบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้มีจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  โดยชุดวิทยากรปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ขุนศึก 61 จากกองทัพบกเป็นผู้บรรยาย และดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช (อาคาร20) และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ และรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาคณะทุกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้