หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
22 พฤศจิกายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?พัฒนาข้อเสนอโครงการ หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่วิจัย?24 พฤศจิกายน 2560
Back
24 พฤศจิกายน 2560


ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งพื้นที่วิจัย” (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 4 กันยายน 2560) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะให้มีความสามารถในการส่งเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ 3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอโครงการวิจัยในโครงการดังกล่าว เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ และถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถดำเนินการได้จริง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการ หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่วิจัย” เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี ผศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 อันได้แก่ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ,อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย ,อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง และ ผศ.ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส คอยให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การนำเสนอโครงการวิจัย และวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละคณะ ในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายเป็นแบ่งกลุ่มเพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ