หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
23 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มกรุงเทพมหานคร24 พฤศจิกายน 2560
Back
24 พฤศจิกายน 2560


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานอธิการบดีกลุ่มกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาการอธิการบดีมรภ.พระนคร รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มรภ.จันทรเกษม ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมรภ.ธนบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพมรภ.สวนสุนันทา กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา