หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต (ต่อ)07 พฤศจิกายน 2560
Back
07 พฤศจิกายน 2560


5 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ?ราชมงคลธัญบุรีเกมส์? (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 1 ? 7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต สรุปการแข่งขันกีฬาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 มีดังนี้
- การแข่งขันบาสเกตบอลชาย มรภ.พระนคร ชนะ ม.หอการค้าไทย
- การแข่งขันฟุตซอลหญิง มรภ.พระนคร แพ้ มรภ.จันทรเกษม
- การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาย มรภ.พระนคร ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- การแข่งขันตะกร้อหญิงแพ้นัดที่สอง - การแข่งขันฟุตบอลชาย มรภ.พระนคร ชนะ มรภ.สุนันทา (ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบมหกรรม)