หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต (ต่อ)04 พฤศจิกายน 2560
Back
04 พฤศจิกายน 2560


4 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” (รอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต
สรุปการแข่งขันกีฬาวันที่  4 พฤศจิกายน 2560 มีดังนี้ 
- การแข่งขันฟุตซอลชาย  ผลการแข่งขัน มรภ.พระนคร ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- การแข่งขันเปตองทีมชาย  ผ่านเข้าไปสู่รอบมหกรรม  นำโดยนายอมรเทพ ทองล่อง และนายอานนท์ มูรา
- การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง ผลการแข่งขัน มรภ.พระนคร แพ้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การแข่งขันตะกร้อหญิงแพ้นัดแรก