หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต (ต่อ)03 พฤศจิกายน 2560
Back
03 พฤศจิกายน 2560


3 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต
สรุปการแข่งขันกีฬาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีดังนี้
  • การแข่งขันฟุตซอลหญิง  ผลการแข่งขัน มรภ.พระนคร แพ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ผลการแข่งขัน  มรภ.พระนคร แพ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว.
  • การแข่งขันบาสเกตบอลชาย ผลการแข่งขัน มรภ.พระนคร แพ้ ม.กรุงเทพ
  • การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ผลการแข่งขัน มรภ.พระนคร ชนะ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • การแข่งขันฟุตบอลชาย ผลการแข่งขัน มรภ.พระนคร ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากการยิงลูกโทษ