หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
26 ก.ย. 2560 ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้เข้ารับรางวัล IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017)02 ตุลาคม 2560
Back
02 ตุลาคม 2560


ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น. ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้เข้ารับรางวัล IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017) จากนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประเภท หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 4 ด้านคือ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดเมนเนม และ DNSSEC    ทั้งนี้ ผศ.ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร