หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
22 กันยายน 2560 ด้วยความปรารถนาดี-งานเกษียณอายุราชการประจำปี 256025 กันยายน 2560
Back
25 กันยายน 2560


เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดให้มีงานเกษีย?ณอายุราชการประจำปี 2560 " ด้วยความปรารถนาดี" แก่เหล่าผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึก?ษาแก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติมา?โดยตลอด โดยมี ผศ. ดร.เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ การจัดงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น เพื่อสะท้อนความรัก ความปรารถนาดี และ ความตระหนักในคุณความดีที่ผู้เกษียณทุกท่านได้สั่งสมมา ภายในปีนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร