หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
16 กันยายน 2560 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการเซ็นสัญญาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์16 กันยายน 2560
Back
16 กันยายน 2560


16 กันยายน 2560 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จัดให้มีการเซ็นสัญญาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ