หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
4 - 27 สิงหาคม 2560 โครงการเสริมสร้างการมีวินัยรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร05 กันยายน 2560
05 กันยายน 2560

ระหว่างวันที่ 4 – 27 สิงหาคม 2560  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการเสริมสร้างการมีวินัยรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ และลงพื้นที่ปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และให้นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการขับขี่ในสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้น้อยลง