หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
4 - 27 สิงหาคม 2560 โครงการเสริมสร้างการมีวินัยรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร05 กันยายน 2560
Back
05 กันยายน 2560


ระหว่างวันที่ 4 – 27 สิงหาคม 2560  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการเสริมสร้างการมีวินัยรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ และลงพื้นที่ปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และให้นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการขับขี่ในสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้น้อยลง