หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
3 กันยายน 2560 พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬากูบแดงเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร04 กันยายน 2560
04 กันยายน 2560

3 กันยายน 2560 องค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.พบ. ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักศึกษา ภาค กศ.พบ. พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬากูบแดงเกมส์ ครั้งที่ 19 เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสนุกสนาน มีความสามัคคีในหมู่นักศึกษาด้วยกัน ให้ผู้ที่เป็นนักกีฬารู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจต่อกัน และยังช่วยให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปพึ่งยาเสพติด นำประสบการณ์เหล่านั้นไปส่งเสริมคุณภาพของตนเองในอนาคต ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร