หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
22 สิงหาคม 2560 โครงการอบรมต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต01 กันยายน 2560
Back
01 กันยายน 2560


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด โครงการอบรมต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมี ผศ.มณฑล จันทร์แจ่มใส รองอธิการบดี กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้  
การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนิงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบริหารการจัดการทางการเงินที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน   โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้