หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
22 สิงหาคม 2560 โครงการอบรมต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต01 กันยายน 2560
01 กันยายน 2560

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด โครงการอบรมต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมี ผศ.มณฑล จันทร์แจ่มใส รองอธิการบดี กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้  
การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนิงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบริหารการจัดการทางการเงินที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน   โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้