หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
17 สิงหาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเพื่อความก้าวหน้าฯ01 กันยายน 2560
Back
01 กันยายน 2560


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน” เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรุงสยาม ชั้น ๘ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมี นาย สมชาย ทองพันธ์อยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้านบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่วิชาชีพและจัดสวัสดิภาพ สวัสดิการค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ เป็นการยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและได้รับแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง/เทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและเทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน” ในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนถึงเพื่อฝึกปฏิบัติแนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรสายสนับสนุน จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น ๖๗ คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ๒ ท่าน คือ คุณเสถียร คามีศักดิ์ และคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน/เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและเทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ในการอบรมครั้งนี้