หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
31 สิงหาคม 2560 ผู้แทนองค์การนักศึกษาภาคปกติ และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติเยาวชนทำดีเพื่อแผ่นดิน ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ01 กันยายน 2560
Back
01 กันยายน 2560


31 ส.ค. 60 ผู้แทนองค์การนักศึกษาภาคปกติ และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติเยาวชนทำดีเพื่อแผ่นดิน 1 ใน 29 โครงการ 23 สถาบัน จาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในโครงการ  ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม 229/1 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "จิตอาสาสู่การพัฒนาประเทศชาติ" ด้วย