หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
19 สิงหาคม 2560 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ19 สิงหาคม 2560
19 สิงหาคม 2560

19 ส.ค. 60 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5 โอนย้าย/เลื่อนชั้น/รอรับสิทธิ รายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารในห้วงที่ 2 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ