หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
19 สิงหาคม 2560 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ19 สิงหาคม 2560
Back
19 สิงหาคม 2560


19 ส.ค. 60 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5 โอนย้าย/เลื่อนชั้น/รอรับสิทธิ รายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารในห้วงที่ 2 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ