หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 ม.ค. 2560
10 มกราคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ม.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนกำหนดการนำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา นำเข้าที่ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนกำหนดการนำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา นำเข้าที่ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนกำหนดการนำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา นำเข้าที่ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ