TH | EN
ข่าวรับสมัครนักศึกษา


วิทยาลัยนานาชาติพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 มิถุนายน 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 10 เม.ย. 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 44 (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 | อ่าน (314)
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา...
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ 43 (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 01 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (รอบ2) ประจำปีการ...
ประกาศ สมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และ ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 | อ่าน (4124)
กำหนดการการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตาฯ   ...
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. รุ่น 42 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ข้อเขียน/สัมภาษณ์/การปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-