TH | EN
ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ 43 (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 01 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (รอบ2) ประจำปีการ...
ประกาศ สมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และ ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 | อ่าน (4042)
กำหนดการการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตาฯ   ...
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. รุ่น 42 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ข้อเขียน/สัมภาษณ์/การปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทการสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสมัครคัดเลือก (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. รุ่น 41 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-