TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 23 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 23 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 21 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 20 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 1 17 มี.ค. 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560 | อ่าน (79)
-
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 17 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลากำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 16 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลาเพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 16 มีนาคม 2560 | อ่าน (3)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-