TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รอบ 4 17 ก.พ. 2560

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (79)
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 15 ก.พ. 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (1940)
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาว...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (606)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม...
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (1467)
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บ...
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย

วันที่ 23 มกราคม 2560 | อ่าน (1020)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (830)