TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการกลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 25 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ คณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 18 เมษายน 2560 | อ่าน (1116)
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเพื่อชำ...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา(ทดแทนผู้สละสิทธิ) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (190)
กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส...
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอน ซัพพลายส์ จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 850 เครื่อง

วันที่ 27 มีนาคม 2560 | อ่าน (41)
แจ้งเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์หลังสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ข...
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-