TH | EN
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 ที่ยื่นเรื่องในรอบแรก
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 ที่ยื่นเรื่องในรอบแรก : ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2559


ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559