หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศ สมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และ ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
19 ธันวาคม 2559

 

สำหรับสาขาวิชาที่ผู้สมัครไม่มีการทดสอบข้อเขียน โปรดติดตามกำหนดการต่อไปใน วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2544-8046  หรือ 0-2544-8451 คลิ๊ก(กำหนดการโควตา)