หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ รหัสประจำตัวและห้องสอบกิจกรรมสอบธรรมศึกษาประจำปี 2558 23 พ.ย. 2558
24 พฤศจิกายน 2558

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ รหัสประจำตัวและห้องสอบกิจกรรมสอบธรรมศึกษาประจำปี 2558

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิทยาลัยการฝึกหัดครู
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี คณะวิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร