TH | EN
ข่าวอบรม/สัมมนา


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นต้น"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญนักวิจัย HERP และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์ กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชมงคลในส่วนกลางและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (0)
-
สถาบันภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (304)

สถาบันภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 26 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญอาจารย์สมัครเข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 7-9 เม.ย. 2559

วันที่ 20 เมษายน 2559 | อ่าน (3)
 
เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการ การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 26 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรม

วันที่ 08 มีนาคม 2559 | อ่าน (0)
 
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมโครงการพระนครธรรมเฉลิมฉลอง 123 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:จาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10 ก.พ. 2559

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (587)
ประกาศ เรื่องเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและข้อกำหนดในการเข้าร่วมโครงการ ใบสมัคร (สำหรับคณาจารย์ แล...
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ รหัสประจำตัวและห้องสอบกิจกรรมสอบธรรมศึกษาประจำปี 2558 23 พ.ย. 2558

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 | อ่าน (1146)
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ รหัสประจำตัวและห้องสอบกิจกรรมสอบธรรมศึกษา กำหนดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา...