หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย