TH | EN
ข่าวทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 16 มกราคม 2560 | อ่าน (60)
ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์...
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 13 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญ นักศึกษา บุคลาการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการการอนามัยเจริญพันธุ์ (ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน) และบริการตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี

วันที่ 13 มกราคม 2560 | อ่าน (217)

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 12 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 11 มกราคม 2560 | อ่าน (77)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา หัวหน้าหมู่เรียนและประธานชมรม เข้าร่วมประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 11 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารายงานตัวสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีที่มีชื่อในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 09 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างทาสีอาคารเรียน (9 อาคาร) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 09 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 ม.ค. 2560

วันที่ 10 มกราคม 2560 | อ่าน (788)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล...