TH | EN
ข่าวทั้งหมด
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประะจำภาคการศึกษา 1/2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ การรับนักศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (1450)
-
ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ e-Learning และทดสอบ Placement Test

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-