TH | EN
ข่าวทั้งหมด
.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รอบ 4 17 ก.พ. 2560

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (79)
-
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 15 ก.พ. 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (1940)
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาว...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (606)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม...
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการสอบราคา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 08 ก.พ. 60

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (2)
-