หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
โครงการอบรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

---- เปิดอบรม รอบใหม่ 2/2560 สนใจสมัครอบรมที่ bit.ly/2jJYgcX ---
โครงการบริการวิชาการ  (ฟรี) 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาคอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เปิดอบรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2560 
ณ ห้อง 835 อาคาร 8 ชั้น 3  เวลา 9.00-16.00 น.