หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
นักศึกษา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งข้อมูลและงานบริการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นักศึกษาปัจจุบันสามารถคลิกดูข้อมูลที่นำเสนอบนหน้าเว็บไซต์นี้เพื่อศึกษาข้อมูลสำคัญ สำหรับงานบริการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ 
 

ระบบบริการการศึกษา

ปฎิทินวิชาการ

  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับบัณฑิตศึกษา
          - ภาคการศึกษา 1/2560
          - ภาคการศึกษา 2/2560
          - ภาคการศึกษา 3/2560
e-Mail PNRU e-Book
e-Learning กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 3/2559 ตารางกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
คู่มือการเปิดใช้งานระบบ Internet & PNRU-wifi แบบฟอร์มต่างๆ
ระบบรายงานตัวนักศึกษา เพลงมาร์ชพระนคร
แบบฟอร์มขอรับทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา ชาย-หญิง