หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช           บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์    วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส รองอธิการบดี
4 รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา    แสงเรือง รองอธิการบดี
5 อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม รองอธิการบดี
6 อาจารย์จุไร    วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดี
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี
9 อาจารย์ปฏิพัทธ์ ภู่งาม ผู้ช่วยอธิการบดี
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์        แสงเงิน คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช        บุญประจักษ์ คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
14 อาจารย์ ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
15 อาจารย์ ดร.สถาพร ปกป้อง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
16 อาจารย์ ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
17 อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการฯ
21 อาจารย์พีลาภ    วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ เลขานุการและผู้ประสานงานบริหาร
23 นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี