หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
อาจารย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งข้อมูลและงานบริการสำหรับบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่านสามารถคลิกดูข้อมูลที่นำเสนอบนหน้าเว็บไซต์นี้เพื่อศึกษาข้อมูลสำคัญ สำหรับงานบริการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ 
 

ระบบบริการการศึกษา

ปฎิทินวิชาการ

ระบบ e-Office e-Mail PNRU
e-Learning ระบบส่งเกรดออนไลน์

e-Book

- IG Publishing

- ProQuest

 คู่มือการเปิดใช้งานระบบ Internet & PNRU-wifi
โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

MOOC

- Harvard Open Learning Initiative

- MIT OpenCourseWare

ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิธีการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก